Breaking News

ၾသကာသ ဘုရားရွိခုိး အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

                      ''ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး''
ၾသကာသ…ၾသကာသ….ၾသကာသ ကာယကံ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ၊ သဗၺ ေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႔ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာ၊ ပထမ ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ၊ သံုးႀကိမ္ ေျမာက္ေအာင္ ၊ ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ ရတနာ ျမတ္သံုးပါးတို႕ ကို ၊ အရို အေသ အေလး အျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ ရွင္ဘုရား။
ကန္ေတာ့ ရေသာ အက်ိဳး အားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ ရပ္ျပစ္ ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သန တရားငါးပါး၊ တို႕မွ အခါ ခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားနိဗၺာန္ တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို႔၏ အရွင္ဘုရား၊

                      အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
                   ____________________
ၾသကာသ = ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါ ၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့ ခြင့္ျပဳရန္
                ခြင့္ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္၊ ရိုေသမွဳကို အေလးအနက္
                ျပဳလုိေသာေၾကာင့္ သံုးၾကိမ္ရြတ္ဆိုသည္။
ကာယကံ = ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အမွုဳ။
၀စိကံ     =  ႏွဳတ္ျဖင့္ ေျပာဆို ေသာ အမွဳ
မေနာကံ  = စိတ္ျဖင့္ ၾကံစည္ေသာ အမွဳ
သဗၺေဒါသ = ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္
ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ=
                ရတနာသံုးပါးႏွင့္ မိဘ ဆရာ တို႔ကို ကိုယ္အမူအရာ
                ျပစ္မွားျခင္း ၊ ႏွဳတ္အေျပာအဆိုျဖင့္ ျပစ္မွားျခင္း စိတ္ကူး
                အႀကံအစည္ျဖင့္ ျပစ္မွားျခင္းတို႕တြင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ
                ျပစ္မွားျခင္း ရွိခဲ့ေသာ္ ထို အျပစ္တို႔ ကို ပေပ်ာက္
                ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့သည္။
အရိုအေသ = ရိုေသစြာ ၊ မေလးမခန္႔ မျပဳဘဲ က်ိဳးႏြံစြာ
အေလးအျမတ္ = ေလးစားျမတ္ႏိုးစြာ
လက္အုပ္မိုး၍ = လက္၀ါးႏွစ္ဘက္ ကို ပန္းၾကာငံုကဲ့သို႔ စံုညီျပဳ၍
               နဖူးအထိ ခ်ီးေျမာက္ထားလ်က္
ရွိခိုး     = အရိုအေသ ျပဳသည္
             ရွိခိုးျခင္း (၃) မ်ိဳး ရွိသည္၊
             လက္အုပ္ခ်ီ၍ ထိျခင္း ငါးပါး ျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းကို ကိုယ္ျဖင့္
             ရွိခိုးသည္ မည္၏ ။
             ရတနာသံုးပါး တို႔၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ႏွဳတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆို၍
             ရွိခိုးျခင္း ကို ႏွဳတ္ျဖင့္ ရွိခိုးသည္ မည္၏ ။
             ရတနာသံုးပါး ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္
             ေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္ျခင္းကို စိတ္ျဖင့္ရွိခိုးသည္ မည္၏။
ပူေဇာ္   = တစ္စံု တစ္ခုေပး၍ အေလးအျမတ္ ျပဳသည္
             ပစၥည္းျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း ၊ တရားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းဟူ၍
             ပူေဇာ္ျခင္း (၂) မ်ိဳး ရွိသည္၊ က်င့္၀တ္ပူေဇာ္ျခင္းသည္
             တရားျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္၏ ။
ဖူးေျမာ္ = ပကတိ မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ျခင္း ၊ ဥာဏ္မ်က္စိ၌
             ထင္ရွားေပါလြင္ေအာင္ အာရံုျပဳ ျခင္းဟူ၍ (၂)မ်ိဳး
             ရွိသည္။
မာန္ေလွ်ာ့ = မာန္မာန ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မိမိသည္ ရတနာသံုးပါး
                ေအာက္ နိမ့္က်သည္ဟု ယူဆပါမွ ရွိခိုးကန္ေတာ့ 
                ႏိုင္သည္။
ကန္ေတာ့= ၀န္ခ်ေတာင္းပန္သည္။
ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ = ကန္ေတာ့ရေသာ
               ကုသိုလ္ကံေစတနာေၾကာင့္ ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ တူပါသည္
               ကန္ေတာ့ တဲ့ အခါမွာ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္တဲ့အခါမွာ …
               အျပစ္ရွိ၍ ကန္ေတာ့ျခင္း နွင့္ ကုသိုလ္ ရလို၍   
               ကန္ေတာ့ျခင္းဟု၍ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။

#အပါယ္ေလးပါး = ခ်မ္းသာကင္း ၍ ကုသိုလ္ျပဳခြင့္မရေသာ  အရပ္ေလးမ်ိဳး၊

၁။ ငရဲ = ငရဲထိန္း၊ ငရဲမီး တို႕ျဖင့္ အၿမဲညွဥ္းပန္း
            နွိပ္စက္ခံေနရေသာဘံု။
၂။ တိရစာၦန္ = မဂ္ဖိုလ္ မရႏိုင္ဘဲ ဖီလာ ကန္႔လန္႕ သြားတတ္ေသာ
            သတၱ၀ါ တို႕၏ ဘုံ။
၃။ ၿပိတၱာ = စားရမဲ့ ။၀တ္ရမဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ ျဖစ္ေနသူ တို႕၏ဘံု၊
၄။ အသူရကာယ္= ၿပိတၱာ မ်ားထက္ပို၍ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ ေသာ ဘံု၊
• ေလာႀကီး သူ ေသလွ်င္မူ ေရွးရွဳ ၿပိတၱာ ဘ၀
• ေဒါသ ႀကီးသူ ေသလွ်င္မူ ေရွးရွဳ ငရဲ ဘ၀
• ေမာဟ ႀကီးသူ ေသလွ်င္မူ ေရွးရွဳ တိရစာၦန္ ဘ၀

#ကပ္သံုးပါး = ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ အခိ်န္ကာလ   (၃)မ်ိဳး

၁။ ဒု ဗိၻကၡ ႏၱရကပ္ = (ဒုဗ္ဘိတ္ခန္တရကပ္ ဟု ဖတ္ရမည္ )
                       ငတ္မြတ္ျခင္း ေဘးဆိုက္ေရာင္ေသာ ကာလ။
၂။ သတၱ ႏၱ ရကပ္ = (သတ္ထန္တရ ကပ္ ဟု ဖတ္ရမည္)
                       လက္နက္ေဘး၊ စစ္ေဘး ဆိုက္ေရာက္ေနေသာ
                       ကာလ
၃။ ေရာဂ ႏၱရကပ္ = (ေရာဂန္တရ ကပ္ ဟုဖတ္ရမည္ )ကူးစက္ေရာဂါ
                       ေဘး အႏၱရယ္ ဆိုက္ေရာက္ေနေသာ ကာလ။
• ေလာဘႀကီးက ငတ္မြတ္ရ ဒုကၡ ကပ္ႀကီးဆိုက္တတ္သည္
• ေဒါသႀကီး က သတ္ျဖတ္ ၾက သတၱ ကပ္ႀကီး ဆိုက္တတ္သည္
• ေမာဟ ႀကီး က ဖ်ားနာၾက ေရာဂ ကပ္ႀကီးဆိုက္တတ္သည္။

#ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး = အျပစ္ရွိ ေသာ အရပ္ (၈) မ်ိဳး ။

                  ၁။ ငရဲဘံု
                  ၂။ တိရစာၦန္ဘံု
                  ၃။ ၿပိတၱာဘံု
                  ၄။ အ ရူပ ျဗဟၼာ ဘံု (ရုပ္မရွိ) ၊ အသညာသတ္ဘံု
                     (နာမ္မရွိ)
                  ၅။ ပစၥ ႏၱရစ္ = တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ား လမ္းပန္းခက္ခဲေသာ
                      အရပ္၊ လူ၇ိုင္း ေဒသ၊
                  ၆။ မိစာၦဒီဌိ = မွားယြင္းေသာ အယူ၀ါဒရွိသူ၊
                  ၇။ ဒုပဗည = ဥာဏ္မြဲ၍ လူစဥ္မမီသူ
                  ၈။ သာသနာပကာလ = ဘုရားမပြင့္ေသာ အခါ ။
ဤ အရပ္တို႔ ၌ ျဖစ္လာသူမ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား ၏ တရားေတာ္ မ်ားကို နားၾကားခြင့္ မရ ၊ နာၾကားရလွ်င္ လည္း အဓိပၸါယ္မသိ ၾကေခ်။

#ရန္သူမ်ိဳး(၅) ပါး = ေရ ၊ မီး ၊ မင္း ၊ သူခိုး ၊ အေမြခံဆိုး ။
             ေရလႊမ္းမိုးေသာ ေဘးရန္ ၊ မီးေလာင္ျခင္း ေဘးရန္၊
             ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္ ခံရျခင္း ေဘးရန္ ၊ ခိုး၀ွက္ လူယက္ျခင္း
             ခံရေသာ ေဘးရန္ ၊ မိဘ ပစၥည္း ကို ျဖဳန္းတီး၍ မိဘ ကို
             ႏွိပ္စက္ တတ္ေသာ သားဆိုး၊ သမီးဆိုး ေဘးရန္ တို႔
             ျဖစ္သည။္

#၀ိပတၱိတရား (၄) ပါး = ေဖာက္ျပန္ခၽြတ္ယြင္း ျခင္းတရား
၁။ ဂတိ၀ိပတၱိ = လားရာဂတိ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ၊ အပါယ္ အံု ၌ျဖစ္ျခင္း။
၂။ ဥပဓိ၀ိပတၱိ = ရုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ရုပ္ဆင္း အဂၤ ါ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း ၊
၃။ ကာလ၀ိပတၱိ = ေခတ္ပ်က္ျခင္း။ တရားဥပေဒ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကင္းမဲ့ ေသာအခါ ကာလာ
၄။ ပေယာဂ၀ိပတၱိ = အားထုတ္မွဳ မမွန္ကန္ျခင္း။ အကုသိုလ္ အမွဳမ်ား ၌ အားထုတ္ျခင္း ၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း

#ဗ်သနတရား (၅) ပါး = ပ်က္စီးျခင္း တရား ၅ မ်ိဳး

၁။ ဥာတိဗ်သန = ေဆြမ်ိဳး ပ်က္စီးျခင္း
၂။ ေဘာဂဗ်သန = စည္းစိမ္ ဥစၥာပ်က္စီးျခင္း
၃။ ေရာဂဗ်သန = ေရာဂါ ႏွိပ္စက္၍ ပ်က္စီးျခင္း
၄။ သီလဗ်သန = အက်င့္သီလ ပ်က္စီးျခင္း
၅။ ဒိဌိဗ်သန = အယူလြဲမွား ၍ ပ်က္စီးျခင္း
သီလ ဗ်သန ႏွင့္ ဒီဌဗ်သန သည္ ဤ ဘ၀ ၌ သာ မက ေနာင္ဘ၀ မ်ားစြာ တို႔ ၌ လည္း ဆင္းရဲျခင္း ကိုျဖစ္ေစသည္ အပါယ္ သို က်ေရာက္ေစပါသည္။

#မဂ္တရား = ေလာဘ စေသာ ကိေလသာ ကို ပယ္သက္၍ နိဗၺာန္သို႔
               သြားေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရားလမ္း။
               ေသာတပတၱိမဂ္ ၊ သကဒါဂါမိမဂ္ ၊ အနာဂါတ္မိမဂ္၊
               အရဟတၱမဂ္ ဟူ၍ မဂ္ ( ၄ )ပါး ရွိပါသည္။
#ဖိုလ္တရား = မဂ္၏ အက်ိဳးတရား ၊ နိဗာန္ ခ်မ္းသာ ကို ခံစား
                 ေစႏိုင္ေသာ ဥာဏ္၊ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္၊
                 အနာဂါမိဖိုလ္၊ အရဟတၱဖိုလ္ ဟူ၍ ဖိုလ္ (၄) ဖိုလ္
                 ရွိပါသည္။
#နိဗၺာန္တရား = ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႔ ကုန္ရာ ျဖစ္၍ ထာ၀ရ
                 ၿငိမ္းေအးခ်မး္သာ ေနျခင္းသေဘာ၊

                          ကန္ေတာ့ျခင္း၏အက်ိဳး
ကန္ေတာ့ ျခင္း သည္ မိမိ၏ မာန္မာနကို ခ်ိဳးႏွိမ္၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ေသာအမွဳ ျဖစ္သည္၊ ေထာင္လႊား ၀င့္ၾကြားျခင္း ၊ မာနသည္ သူတစ္ပါး တို႔အျမင္ကပ္စရာျဖစ္ၿပီး အပါယ္ဘံု သို႔ ပစ္ခ်တတ္၏၊ မာန္မာနကို ဖယ္၍ ဦးခ်ကန္ေတာ့သည့္အခါ ကုသိုလ္စိတ္မ်ားျဖစ္သည္၊ ထုိ ကုသိုလ္စိတ္မ်ားက ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာကိုေပးစြမး္ႏိုင္ပါသည္။

SOURCE - www.thitsarparamisociety.com/general-knowledge-for-buddhism/