Breaking News

ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဝါဆိုစဥ္

၁။ ( ၁၀၃ခု ။ ၁ဝါေျမာက္ )
ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမိဂဒါဝုန္ေတာ
---ဓမၼစႀကာကို ပဥၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား ေရွးဦးစြာ ေဟာႀကားေတာ္မူျပီးေနာက္ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို ေဟာႀကားေတာ္မူ၏။


၂။ ( ၁၀၄ခု ။ ၂ဝါေျမာက္ )
ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္္
---ဝါကြ်တ္ေသာ္ ခမည္းေတာ္သုေဒၶါဒနမင္း ပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ႀကြေတာ္မူသည္။ ညီေတာ္မင္းနန္ႏွင့္ သားရာဟုလာတို႔အား သာသနာ့အေမြေပးေတာ္မူသည္။ နိေျဂာဓာရုံေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။


၃။ ( ၁၀၅ခု ။ ၃ဝါေျမာက္ )
ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာရုံေက်ာင္း
---အႏုရုဒၶါ အာနႏၶာ ဘဒၵိယ ကိမိလ ဘဂု ေဒဝဒတ္မင္းသား (၆)ေယာက္ႏွင့္ ဥပါလိဟူေသာ ဆတၱာသည္ ေပါင္း ( ၇)ေယာက္တို႔ ရဟန္းျပဳၾကသည္။
---အရွင္မဟာကႆပ အရွင္ရ႒ပါလ အရွင္ပိေ႑ာလ အရွင္ကစၥည္း  အရွင္မဟာပႏၴက အရွင္စူဠပႏၴက အရွင္ေသာဏ အရွင္ဥပေသန အရွင္စုနႏၵ တို႔လည္း ရဟန္းျပဳႀကသည္။ ဤကိုးပါးလံုး ရဟႏၲာခ်ည္းသာျဖစ္ႀကသည္။
---ေဝသာလီျပည္ လိစၧဝီမင္းတို႔ ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္အရ ေရာဂႏၲရကပ္ကို ျငိမ္းေစရန္ ရတနသုတ္ကို ႀကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူသည္။


၄။ ( ၁၀၆ခု ။ ၄ဝါေျမာက္ )
ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း
---အထူးထူးေသာတရား ေဟာေတာ္မူ၏။
ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တို႔ ေရခြဲေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျငင္းခံုျခင္းကို ျငိမ္းေစျခင္းငွာ ```သုသုခံ ဝတ ဇီဝါမ´´´စေသာ တရားကို ေဟာႀကားေတာ္မူသည္။


၅။ ( ၁၀၇ခု ။ ၅ဝါေျမာက္ )
ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ
---ခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး မက်န္းမာေႀကာင္း ေလွ်ာက္ထားလာေသာေႀကာင့္ သံဃာေတာ္ ၅၀၀ႏွင့္တကြႀကြေတာ္မူသည္။ မင္းႀကီးလည္း တရားေတာ္ကို နာရ၍ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျပီး ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သၿဂိဳဟ္ေတာ္မူသည္။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီအား ဘိကၡဳနီအျဖစ္သို႔ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ ယေသာ္ဓရာေဒဝီလည္း မိေထြးေတာ္ေဂါတမီႏွင့္အတူ ဘိကၡဳနီျပဳ၍ ရဟႏၲာျဖစ္ႀကကုန္၏။ ဤဝါ၌ပင္ သစၥကပရဗိုဇ္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။ မဟာသမယသုတ္ကိုလည္း ေဟာႀကားေတာ္မူသည္။


၆။ ( ၁၀၈ခု ။ ၆ဝါေျမာက္ )
မကုဠေတာင္ ခ်ယားေတာ ရာဇၿဂိဳဟ္အနီး
---သာဝတၳိျပည္မွ အနာထပိဏ္သူေဌးပင့္ဖိတ္ျခင္းကို လက္ခံေတာ္မူသည္။ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။ တိတၳိတို႔ကို ႏွိမ္နင္းရန္ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူသည္။


၇။ ( ၁၀၉ခု ။ ၇ဝါေျမာက္ )
တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္
---တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္သို႔ ႀကြ၍ မယ္ေတာ္ေဟာင္းနတ္သားႏွင့္တကြ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔အား အဘိဓမၼာ ၇ က်မ္းကိုေဟာႀကားေတာ္မူသည္။


၈။ ( ၁၁၀ခု ။ ၈ဝါေျမာက္ )
ဘဂၢတိုင္း သံသုမာရဂိရိျပည္ ဘဂၢါသယဇနပုဒ္အနီး ေဘသကဠာ မိဂဒါဝုန္ေတာအုပ္
---သီဟိုဠ္ကြ်န္းကလ်ာဏီအရပ္၌ေနေသာ မဏိဒကၡိနဂါးမင္းတို႔ ပင့္ေလွ်ာက္သျဖင့္ သံဃာ ၅၀၀ ႏွင့္ႀကြေတာ္မူသည္။ နဂါးတို႔အား အဆံုးအမေဟာေတာ္မူျပီး သုမနဂုတၱေတာင္ထိပ္၌ လက်ာ္ေျခေတာ္ရာ ထားခဲ႔၏။
```သီဟိုဠ္ကြ်န္းသို႔ မဟိႏၵေထရ္သာသနာေတာ္ကို ေဆာင္လတ့ံ။ မဟိႏၵေထရ္သည္ သုမနသာမေဏကို တာဝတိ ံသာ၌ သိႀကားမင္း စူဠာမဏိစည္းခံု၌ ဌာပနာေသာ ငါ၏လက်ာ္ ညွပ္ရုိးေတာ္ကို ေတာင္းေခ်၍ ေဒဝါနံပိယတိႆမင္းအားႏွင္း၍ ဌာပနာလတံ႔။ ကာကဝဏၰမင္း၏သား အဘယဒု႒ဂါမဏိမင္းသည္ ေစတီတည္၍ ဓာတ္ေတာ္ကို ဌာပနာလတံ႔။´´´ ဟူ၍ ဗ်ာဒိတ္ႀကားေတာ္မူ၏။
---သုမနဂုတၱေတာင္ထိပ္၌ ဖလသမာပတ္ဝင္စားေတာ္မူ၏။ ဒီဃဝါပီအရပ္ မဟာေမဃဝန္အရပ္ ဒကၡိဏသာခါတည္မည့္အရပ္ ဤအရပ္တို႔သို႔လည္း သံဃာႏွင့္တကြ ႀကြေတာ္မူ၍ ဖလသမာပတ္ဝင္စားျပီးမွ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္ႀကြေတာ္မူခဲ႔၏။


၉။ ( ၁၁၁ခု ။ ၉ဝါေျမာက္ )
ေကာသမီၺျပည္ ေဃာသိတာရုံ ကုကၠဳဋာရုံ ပါဝါရိကာရုံေက်ာင္းေတာ္မ်ား
---ေကာသမီၺျပည္ရဟန္းေတာ္တို႔ ကုဋီအိမ္၌ ေရခြက္တြင္ သန္႔စင္ေရက်န္ရာမွ ဝိဝါဒဓိကရုဏ္း ျဖစ္ႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ အဓိကရုဏ္းကို ျငိမ္းေစျခင္းငွာ ဒီဃီတိေကာသလဇာတ္ ဒီဃာဝုကုမာရဝတၳဳ ဝိနည္းမဟာဝါ ေကာသမၺကကၡႏၶကတို႔ကို ေဟာေတာ္မူသည္။


၁၀။ ( ၁၁၂ခု ။ ၁၀ဝါေျမာက္ )
ပါလိေလယ်ကေတာအုပ္
---ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာရုံ ကုကၠဳဋာရုံ ပါဝါရိကာရုံေက်ာင္း၌ သံဃာ့ဝိဝါဒါဓိကရုဏ္းေပၚေပါက္၍ အဆံုးအမေပးေတာ္မူေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းမရွိေသာေႀကာင့္ ပုလလဲေတာ ( ပါလိေလယ်ကေတာ ) သို႔ႀကြ၍ ပါလိေလယ်ကဆင္မင္း၏ အလုပ္အေကြ်းကိုခံယူကာ ဝါကပ္ေတာ္မူသည္။
---ဘုရားထံ ဆည္းကပ္ခြင့္မရေသာ ေကာသမီၺသားတို႔သည္ သံဃာမ်ားအား ပစၥည္းေလးပါး ေထာက္ပံ႔ျခင္းကို မျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ထားႀကသည္။ ထိုအခါမွ သံဃာမ်ား သံေဝဂရ၍ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္ႀကြခဲ႔သည္။
---ထိုဝါကြ်တ္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းႏွင့္ ဗကျဗဟၼာမင္းတို႔ကို ေခ်ခြ်တ္၍ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။


၁၁။ ( ၁၁၃ခု ။ ၁၁ဝါေျမာက္ )
နာဠကပုဏၰားရြာ (ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္အနီး ဒကၡိဏာဂီရိ)
---တရားအထူးထူးေဟာႀကားေတာ္မူ၍ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါတို႔ကို ေခ်ခြ်တ္ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။


၁၂။ ( ၁၁၄ခု ။ ၁၂ဝါေျမာက္ )
ေဝရဥၨာျပည္ နေဠရုပုစိမႏၵတမာပင္ရင္း
---ေဝရဥၨာျမိဳ႔စား၏ ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္အရ ႀကြေရာက္ဝါဆိုေသာ္လည္း မာရ္နတ္က ေဝရဥၨာျမိဳ႔စားအားလွည့္စားျခင္း ေဝရဥၨာျပည္ မိုးေခါင္၍ ဒုဗိ ၻကၡႏၲရကပ္ဆိုက္ျခင္းမ်ားေႀကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင္းေကြ်းသည့္ မုေယာဆန္ႀကမ္းကိုစားရကာ ဝိပါတ္ေတာ္ ၁၂ပါးမွ ဆြမ္းႀကမ္းစားရသည့္ ဝိပါတ္ေတာ္ကို ခံရသည္။


၁၃။ ( ၁၁၅ခု ။ ၁၃ဝါေျမာက္ )
စာလိယေတာင္ ခ်ယားေတာ
---တရားအထူးထူး ေဟာႀကားေတာ္မူ၍ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါတို႔ကို ကယ္တင္ခြ်တ္ေတာ္မူသည္။


၁၄။ ( ၁၁၆ခု ။ ၁၄ဝါေျမာက္ )
သာဝတိၳျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္း
---သူစိေလာမဘီလူး  အဂၤုလိမာလ စိဥၥမာဏဝိကာ တို႔ကို ေခ်ခြ်တ္ေတာ္မူသည္။


၁၅။ ( ၁၁၇ခု ။ ၁၅ဝါေျမာက္ )
ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာရုံေက်ာင္း
---ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္အေပါင္းတို႔အား တရားေရေအးတိုက္ေကြ်းေတာ္မူသည္။


၁၆။ ( ၁၁၈ခု ။ ၁၆ဝါေျမာက္ )
အာဠဝီျပည္အနီး မဟာဝုန္ေတာ
---အာဠာဝကဘီလူးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။


၁၇။ ( ၁၁၉ခု ။ ၁၇ဝါေျမာက္ )
ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း
---တရားအထူးထူး ေဟာႀကားေတာ္မူ၍ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါမ်ားအား ေခ်ခြ်တ္ေတာ္မူသည္။


၁၈။ ( ၁၂၀ခု ။ ၁၈ဝါေျမာက္ )
       ( ၁၂၁ခု ။ ၁၉ဝါေျမာက္ )
စာလိယေတာင္
---တရားအထူးထူး ေဟာႀကားေတာ္မူ၍ လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါမ်ားအား ကယ္တင္ေခ်ခြ်တ္ေတာ္မူသည္။


၁၉။ ( ၁၂၂ခု ။ ၂၀ဝါေျမာက္ )
ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း
---နာဠာဂီရိဆင္ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူသည္။


၂၀။ ( ၁၂၃ခု ။ ၂၁ဝါေျမာက္မွ ၁၄၆ခု ။ ၄၄ဝါေျမာက္အထိ  ၂၄ဝါ )
သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္
---ဤ (၂၄)ဝါအတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္
ပမာဏေဆာင္ေသာ သုတၱန္ ပိဋကတ္
ဝိနယ ပိဋကတ္
အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္တည္းဟူေသာ
ပိဋကတ္သံုးပံု တရားေဒသနာေတာ္ကို
လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါကို ေဟာႀကားေတာ္မူ၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေပးသနားေတာ္မူခဲ႔သည္။


၂၁။ ( ၁၄၇ခု ။ ၄၅ဝါေျမာက္ )
ေဝဠဳဝရြာ ( ေဝသာလီႏွင့္ ရာဇျဂိဳဟ္အႀကား ဂဂၤါျမစ္အနီး )
---အဆံုးစြန္ျဖစ္ေသာ ဤဝါတြင္း၌ ေသြးသြန္ေရာဂါဖိစီးျခင္းကို ခံေတာ္မူရသည္။ ဝါကံြ်တ္ေသာအခါ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ႀကြေတာ္မူသည္။ သာဝတၳိမွေဝသာလီ။ ေဝသာလီမွ ရာဇျဂိဳဟ္သို႔ ႀကြေတာ္မူ၍ တရားစည္ရႊမ္းလွ်က္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ေဝေနယ်တို႔အား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေပးေတာ္မူသည္။ ထိုႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ```ငါဘုရား ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ပရိနိဗၺာန္စံမည္ ´´´ဟု အာယုသခၤါရလႊတ္ေတာ္မူသည္။


၂၂။ ( ၁၄၈ခု ။ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔ )
---ကုသိနာရုံျပည္
မလႅာမင္းတို႔၏ အင္ႀကင္းဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူသည္။
____________________________


                     _____ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ သံုးျဖာသာသနာသည္ ကမၻာအႏွံ႔ပ်ံ႔ပါေစ_____
                                             [အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ ]